POEM NAŞTEREA DOMNULUI NR.29

Învățătorii Elim Bruxelles

Descarcă aici: POEM NASTEREA DOMNULUI NR 29

1. Cu mult timp în urmă Isaia a prevestit:
1a. Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne
însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel,
Dumnezeu este cu noi.
2. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va
fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.


3. Dar cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut
braţul Domnului?
4. Iar nașterea lui Isus a fost așa:
4a. Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să
locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
5. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă
de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe
ascuns.
6. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în
vis un înger al Domnului şi i-a zis:
6a. „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria,
nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
7. Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că
El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
8. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească
ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
Gr. Ostașilor
Gr. Vitejilor
Gr. Albinuțelor
Gr. Piticilor
Gr. Ostașilor
Gr. Ostașilor
Gr. Vitejilor
Gr. Misionarilor
Gr. Misionarilor
Gr. Vitejilor
Gr. Ostașilor
9. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune
numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu
noi”.
10. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise
îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
11. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu.
12. În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să
se înscrie toată lumea.
13. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să
se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru
că era din casa şi din seminţia lui David,
14. să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era
însărcinată.
15. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să
nască Maria.
16. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece
şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc
pentru ei.
16a. Și Iosif i-a pus numele Isus.
17. În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în
câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
18. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi
slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte
tare.
19. Dar îngerul le-a zis:
19a. „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul:
Gr. Ostașilor
Gr. Voinicilor
Gr. Vitejilor
Gr. Voinicilor
Gr. Voinicilor
Gr. Albinuțelor
Gr. Ostașilor
Gr. Misionarilor
Gr. Piticilor
Gr. Voinicilor
Gr. Felinarelor
Gr. Felinarelor
Gr. Felinarelor
20. astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.
21. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc
înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
22. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de
oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
23. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe
pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
24. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer,
păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem
şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
25. S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul
culcat în iesle.
26. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre
Prunc.
27. Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau
păstorii.
28. Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în
inima ei.
29. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu
pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum
li se spusese.
30. În zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din
Răsărit la Ierusalim și au întrebat:
31. „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă
I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
32. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi
tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
Gr. Misionarilor
Gr. Ostașilor
Gr. Misionarilor
Gr. Albinuțelor
Gr. Voinicilor
Gr. Albinuțelor
Gr. Ostașilor
Gr. Vitejilor
Gr. Vitejilor
Gr. Misionarilor
Gr. Felinarelor
Gr. Felinarelor
Gr. Felinarelor
33. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii
norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască
Hristosul.
34. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a
fost scris prin prorocul:
35. ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai
neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o
Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’”
36. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai
de la ei vremea în care se arătase steaua.
37. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi
cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie
de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
38. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată
că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până
ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
39. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
40. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui,
s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis
vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
41. El va fii mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul
Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
42. Va împărății peste casa lui Iacov în veci, și împărăția Lui
nu va avea sfârșit.
Amin
Texte Biblice: Isaia 7:14; 9:6; 53:1
Matei 1:18-25; 2:1-12
Luca 2:1-20; 1:32,33
Gr. Vitejilor
Gr. Misionarilor
Gr. Misionarilor
Gr. Voinicilor
Gr. Voinicilor
Gr. Vitejilor

Categorii

Lasa un comentariu