Memorare:

Filipeni 1-4 (104 versete)

Clasic:

Cărțile biblice:

– clasele 2-3:     Exodul, 3 Ioan

– clasele 4-5:     Exodul, 1 Timotei

– clasele 6-7:     Exodul, 2 Timotei

– clasele 8-9:     Exodul, 1 Timotei, 2 Timotei

– clasele 10-11: Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22    

– 18 – 25 ani neîmpliniţi până la 1 septembrie:    Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22

– 25 ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat: Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22

 

 

Versetele biblice de memorat la clasic:

 

Clasele 2-3:

Deuteronomul 5:16 – Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Ioan 1:29 – A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

– Efeseni 2:1 – Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,

1 Ioan 2:12 – Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt (sînt) iertate pentru Numele Lui.

Luca 21:33 – Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

1 Corinteni 13:13 – Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Isaia 43:11 – Eu, Eu sunt (sînt) Domnul, şi (în) afară de Mine nu este nici un (niciun) Mântuitor!

Ioan 7:38 – Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.

Psalmii 34:13 – Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!

Proverbele 18:18 – Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi hotărăşte între cei puternici.

 

Clasele 4-5:

– Ioan 5:44 – Cum puteţi crede voi, care (cari) umblaţi după slava, pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la (dela) singurul Dumnezeu?

– 2 Tesaloniceni 3:16 – Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

– 1 Ioan 2:2 – El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii (întregei) lumi.

– Luca 6:37 – Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osîndiţi, şi nu veţi fi osîndiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.

– Isaia 9:6 – Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor (veciniciilor), Domn al păcii.

– Romani 12:8 – Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.

– Efeseni 5:20 – Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

– Coloseni 4:5 – Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.

– Psalmii 139:1-2 – Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.

– Proverbele 27:24 – Căci nici o bogăţie nu ţine veşnic (vecinic), şi nici cununa nu rămâne pe vecie.

 

Clasele 6-7:

– 1 Petru 2:24 – El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca (pentruca) noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

– 2 Corinteni 5:17 – Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

– Matei 10:32-33 – De aceea (Deaceea), pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.

– Luca 6:38 – Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sîn o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

– Ioan 14:27 – Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

– Marcu 14:38 – Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.

– Fapte 3:19 – Pocăiţi-vă, deci (dar), şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la (dela) Domnul vremurile (vremile) de înviorare,

– 2 Tesaloniceni 3:5 – Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

– Psalmii 81:1 – Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!

– Proverbele 13:18 – Sărăcia şi ruşinea sunt (sînt) partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

 

Clasele 8-9:

– Matei 6:6 – Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

– Ieremia 33:8 – Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care (cari) le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care (cari) M-au supărat, şi prin care (cari) s-au răzvrătit împotriva Mea.

– 1 Ioan 1:7 – Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi (însuș) este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

– Fapte 2:42 – Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pîinii (pînii), şi în rugăciuni.

– Eclesiastul 5:1 – Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.

– Ioan 14:21 – Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.

– Coloseni 3:12 – Astfel, deci (dar), ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.

– Tit 2:14 – El S-a dat pe Sine însuşi (însuș) pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

– Psalmii 104:24 – Cât de multe sunt (sînt) lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de făpturile Tale.

– Proverbele 10:5 – Cine strânge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.

 

Clasele 10-11:

– Isaia 46:4 – până la bătrâneţea (bătrîneța) voastră Eu voi fi Acelaş, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc.

– Matei 18:10 – Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.

– Luca 8:17 – Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină.

– Ioan 15:10 – Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui.

– 2 Corinteni 4:10 – Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.

– Eclesiastul 3:11 – Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei (veciniciei), măcarcă omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

– Coloseni 1:16 – Pentru că (pentrucă) prin El au fost făcute toate lucrurile care (cari) sunt (sînt) în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

– Evrei 7:25 – De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că (pentrucă) trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

– Psalmii 84:10 – Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât (de cît) o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii!

– Proverbele 12:7 – Cei răi sunt (sînt) răsturnaţi, şi nu mai sunt (sînt), dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

 

18–25 ani:

– Iov 12:12-13 – La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt (sînt).

– Ioan 3:17-18 – Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că (pentrucă) n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

– Matei 18:6 – Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care (cari) cred în Mine, ar fi  mai de folos să i se atîrne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.

– Luca 7:28 – Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.

– Eclesiastul 5:4 – Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o.

– Ioan 16:13 – Când va veni mângîietorul (Mîngîietorul), Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la (dela) El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

– Evrei 13:17 – Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca (pentruca) să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un (niciun) folos.

– Iacov 4:6 – Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.“

– Psalmii 68:35 – Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

– Proverbele 11:15 – Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit.

 

25 de ani – nelimitat:

– Zaharia 13:9 – Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu!“ Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!“

– Deuteronomul 5:29 – O! de ar rămânea ei cu aceeaşi (aceeaș) inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!

– Ioan 16:13 – Când va veni mângîietorul (Mîngîietorul), Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la (dela) El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

– 2 Corinteni 5:10 – Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

– 1 Petru 2:24 – El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca (pentruca) noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

– Iacov 3:17– Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade (roduri) bune, fără părtinire, nefăţarnică.

– Maleahi 3:17-18 – „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.“

– Matei 6:25 – De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

– Psalmii 65:9 – Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii, şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apa. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească:

– Proverbele 29:17 – Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă, şi îţi va aduce desfătare sufletului.

 

Categorii

Lasa un comentariu