Bibliografie ,,Talantul in negot" 2017 - Memorare

strang-cuvantul-color-150x150

Memorare:

Apocalipsa capitolul 1,2.3,20 (86 versete)

descarca aici in format word: Apocalipsa 1

 

Apocalipsa 1:1  Descoperirea lui Isus Hristos pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care (cari) au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan,

2  care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut.

3  Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

4  Ioan, către cele şapte Biserici, care (cari) sunt (sînt) în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care (cari) stau înaintea scaunului Său de domnie,

5  şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi-născut (întâi născut) din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,

6  şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

7  Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

8  „Eu sunt (sînt) Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

9  Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt (sînt) părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

10  În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe.

11  care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o (trimete-o) celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”

12  M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice din aur.

13  Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu din (de) aur.

14  Capul şi părul Lui erau albe ca lîna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;

15  picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.

16  În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în toată puterea lui.

17  Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt (sînt) Cel dintâi şi Cel de pe urmă,

18  Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt (sînt) viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

19  Scrie, deci (dar), lucrurile pe care (cari) le-ai văzut, lucrurile care (cari) sunt (sînt) şi cele care (cari) au să fie după ele.

20  Taina celor şapte stele pe care (cari) le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice din (de) aur: cele şapte stele sunt (sînt) îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sunt (sînt) şapte Biserici.

 

2:1  Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice din (de) aur:

2  „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt (sînt) apostoli şi nu sunt (sînt), şi i-ai găsit mincinoşi.

3  Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.

4  Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.

5  Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

6  Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor pe care (cari) şi Eu le urăsc.

7  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

8  Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

9  „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt (sînt) Iudei şi nu sunt (sînt), ci sunt (sînt) o sinagogă a Satanei.

10  Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”

11  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”

12  Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

13  „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, Martorul (marturul) Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.

14  Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care (cari) ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie.

15  Tot aşa, şi tu ai cîţiva cari, de asemenea (deasemenea), ţin învăţătura Nicolaiţilor pe care Eu o urăsc.

16  Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând, şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”

17  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce (Celuice) va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

18  Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare sunt (sînt) ca arama aprinsă:

19  „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe (depe) urmă, că sunt (sînt) mai multe decât cele dintâi.

20  Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.

21  I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!

22  Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit (trimet) un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

23  Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că „Eu sunt (sînt) Cel ce cercetez rinichii (rărunchii) şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

24  Vouă, însă, tuturor celorlalţi din Tiatira, care (cari) nu aveţi învăţătura aceasta, şi n-aţi cunoscut „adâncimile Satanei” cum le numesc ei, vă zic: „Nu pun peste voi altă greutate.

25  Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!

26  Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri.

27  Le va cârmui cu un toiag din fier (fer), şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la (dela) Tatăl Meu.

28  Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.”

29  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

 

3:1  „Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.

2  Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.

3  Adu-ţi aminte, deci (dar), cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.

4  Totuşi (Totuș) ai în Sardes câteva nume, care (cari) nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt (sînt) vrednici.

5  Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

6  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

7  Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce (Celce) ţine cheia lui David, Cel ce (Celce) deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce (Celce) închide, şi nimeni nu va deschide:

8  „Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu.

9  Iată că îţi dau din cei ce (ceice) sunt (sînt) în sinagoga Satanei, care (cari) zic că sunt (sînt) Iudei şi nu sunt (sînt), ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.

10  Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

11  Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

12  Pe cel ce (celce) va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la (dela) Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.

13  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

14  Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce (Celce) este Amin, Martorul (Marturul) credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

15  „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!

16  Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

17  Pentru că (Pentrucă) zici: „Sunt (Sînt) bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

18  te sfătuiesc să cumperi de la (dela) Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie (doftorie) pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

19  Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i (cari-i) iubesc. Fii plin de râvnă, deci (dar), şi pocăieşte-te!

20  Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu (Meu) şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

21  Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

22  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

 

20:1  Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.

2  El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

3  L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

4  Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce (celorce) au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce (celorce) li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce (celorce) nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

5  Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.

6  Fericiţi şi sfinţi sunt (sînt) cei ce (ceice) au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o (nicio) putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

7  Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat (deslegat);

8  şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care (cari) sunt (sînt) în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.

9  Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.

10  Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

11  Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce (Celce) şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.

12  Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

13  Marea a dat înapoi pe morţii care (cari) erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care (cari) erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.

14  Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

15  Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

Categorii

One thought on “Bibliografie ,,Talantul in negot” 2017 – Memorare

Lasa un comentariu