trimis de Daniela Barbura 

        Cărţile biblice:

-clasele 2-3:Matei, Iona

– clasele 4-5:Matei, Iona

– clasele 6-7:Matei, Proverbele capitolele 1-6

– clasele 8-9: Matei, Iona, Maleahi

– clasele 10-11:Matei, Maleahi, Psalmii cap 1-41

– clasa 12-25 ani: Matei, Maleahi, Psalmii (cartea I) cap 1-41

-25+ ani:Matei, Maleahi, Psalmii (cartea I)cap 1-41

 

Versetele biblice de memorat:

Clasele 2-3:

-1 Tesaloniceni 5:22 – Feriţi-vă de orice se pare rău.

-Ioan 15:5 – Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

-Eclesiastul 11:1 – Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăş!

-Ieremia 29:13– Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

-Faptele Apostolilor 16:31– Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

-Galateni 3:26 – Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.

-Exodul 20:8– Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

-Psalmii 50:4– El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

-Proverbele 15:33– Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei.

-Proverbele 10:24 -Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința.

Clasele 4-5:

-1 Samuel 2:2– Nimeni nu este Sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.

-Naum 1:7– Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

-Habacuc 3:18– eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!

-Marcu 1:15– El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.”

-2 Cronici 15:2 – şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa, şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa, şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.

-Efeseni 2:8– Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

-1 Petru 5:7– Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

-Ioan 13:17 –  Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.

-Psalmii 95:1 – Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

-Proverbele 30:17– Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său, şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu, şi îl vor mânca puii de vultur.

Clasele 6-7:

-Galateni 5:26– Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

-Iacov 1:27 – Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

-Iov 8:20-21– Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană, şi nu ocroteşte pe cei răi. Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie, şi buzele cu cântări de veselie.

-1 Petru 1:8 – pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,

-Isaia 61:10– „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.

-Ioan 17:3– Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

-Evrei 11:1 – Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

-Marcu 9:35– Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece, şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”

-Luca 2:52– Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

-Proverbele 26:27– Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

 

        Clasele 8-9:

-Ioan 16:33 – V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

-Isaia 29:19– Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.

-Ezechiel 18:21 – Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit, şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.

-Evrei 11:6 –Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

-Galateni 5:22-23 – Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

-Neemia 9:17– n-au vrut să asculte, şi au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul; şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit,

-Romani 8:28 – De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce (celor ce) iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce (celor ce) sunt chemaţi după planul Său.

-Faptele Apostolilor 4:12– În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub (supt) cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

-Psalmii 126:5-6– Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.

-Proverbele 20:19 – Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci.

Clasele 10-11:

-Plângerile lui Ieremia 3:31-33– Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare: căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mîhneşte bucuros pe copiii oamenilor.

-Eclesiastul 5:10– Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată din (de) argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune!

-1 Petru 3:3-4– Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

-Isaia 51:11 –  Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.

-Iov 8:5-6– Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta, şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.

-Evrei 11:6– Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

-Iosua 1:8 – Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

-Psalmii 139:16– Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

-Proverbele 21:5– Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

-Proverbele 21:28 – Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă.

Clasa 12-25 ani:

-Mica 7:8-9– Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea! Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui.

– Țefania 2:3– Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.”

-1 Cronici 28:9– Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

-Galateni 5:19-21 -Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

-Isaia 43:1– „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!” Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.”

-1 Corinteni 2:12– Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

-Eclesiastul 11:9– Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.

-Exodul 15:11– Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?

-Psalmii 90:10– Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi sburăm.

-Proverbele 18:22– Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

 

25+ ani:

-Ezechiel 7:19– Îşi vor arunca argintul pe uliţe, şi aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor.

-Iosua 1:9– Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

-Romani 1:16– Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

-2 Petru 1:19– Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

-Deuteronom 7:13– El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

-Isaia 59:21– „Şi iată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.”

-Faptele Apostolilor 2:17– „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!

-Exodul 15:13– Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale.

-Proverbele 22:6– Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

-Proverbele 23:13-14– Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor.

Persoane de contact:

Muică Cristian Samuel: 0722204415; muicasam@yahoo.com

Daniela Barbura: 0722317934; daniela_barbura@yahoo.com

Neagoe Daniel: 0785202531; neagoe.daniel@gmail.com

Schipor Daniel: 0728050833; schipor.daniel@gmail.com

Povian Gabriela: 0725093910; gabriela.povian@gmail.com

 

 

 

Categorii

Lasa un comentariu