Poem Nuntă Nr.2

1  Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care (cari) sunt (sînt) în Filipi, împreună cu episcopii (sau: priveghetori) şi diaconii:

2  Har vouă şi pace de la (dela) Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la (dela) Domnul Isus Hristos!

3  Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.

4  În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie

5  pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.

6  Sunt (sînt) încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

7  Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucît, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi (sînteți) toţi părtaşi aceluiaş har.

8  Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.

9  Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,

10  ca să deosebiţi lucrurile alese, ca (pentruca) să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,

11  plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

12  Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care (cari) mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.

13  În adevăr, în toată curtea împărătească, şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt (sînt) pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos.

14  Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.

15  Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii din bunăvoinţă.

16  Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care (cari) ştiu că eu sunt (sînt) însărcinat cu apărarea Evangheliei;

17  cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.

18  Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura.

19  Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.

20  Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.

21  Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.

22  Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.

23  Sunt (Sînt) strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine;

24  dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup.

25  Şi sunt (sînt) încredinţat şi ştiu că voi rămânea şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre;

26  pentruca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos.

27  Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentruca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,

28  fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici (protivnici); lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare (perzare), şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la (dela) Dumnezeu.

29  Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El,

30  şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi (aceeaș) luptă pe care aţi văzut-o la mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum.

Filipeni 2

1  Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângîiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,

2  faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.

3  Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus (pe sus) de el însuş.

4  Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

5  Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:

6  El, cu toate (măcar) că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi (totuș) n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

7  ci S-a desbrăcat pe sine însuşi (însuș) şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

8  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

9  De aceea (Deaceea) şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus (pe sus) de orice nume;

10  pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub (supt) pământ,

11  şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

12  Astfel, deci (dar), prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt (sînt) eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.

13  Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

14  Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli,

15  ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

16  ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar.

17  Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur şi mă bucur cu voi toţi.

18  Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine.

19  Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit (trimet) în curând pe Timotei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi.

20  Căci n-am pe nimeni, care să-mi împărtăşească simţirile ca el, şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.

21  Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.

22  Ştiţi rîvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.

23  Pe el, deci (dar), nădăjduiesc să vi-l trimit (trimet), de îndatăce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.

24  Şi am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.

25  Am socotit de trebuinţă să vă trimit (trimet) pe Epafrodit, fratele şi tovarăşul meu de lucru şi de luptă, trimisul (trimesul) şi slujitorul vostru pentru nevoile mele.

26  Căci dorea ferbinte să vă vădă pe toţi; şi era foarte mâhnit, pentru că (pentrucă) aflaserăţi că a fost bolnav.

27  Ce-i drept, a fost bolnav, şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare.

28  L-am trimis (trimes), deci (dar), cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi (iarăș), şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit.

29  Primiţi-l, deci, în Domnul, cu toată bucuria; şi preţuiţi pe astfel de oameni.

30  Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte, şi şi-a pus viaţa în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

Filipeni 3

1  Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu (mereu) aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos.

2  Păziţi-vă de cînii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrîjilaţii aceia!

3  Căci cei tăiaţi împrejur suntem (sîntem) noi, care (cari) slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care (cari) ne lăudăm în Hristos Isus, şi care (cari) nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.

4  Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult;

5  eu, care sunt (sînt) tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu;

6  în ce priveşte rîvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.

7  Dar lucrurile, care (cari) pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.

8  Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am perdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos,

9  şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.

10  Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;

11  ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.

12  Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucît şi eu am fost apucat de Hristos Isus.

13  Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte,

14  alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

15  Gândul acesta, deci (dar), să ne însufleţească pe toţi, care (cari) suntem (sîntem) desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi (sînteți) de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

16  Dar în lucrurile în care (cari) am ajuns de aceeaşi (aceeaș) părere, să umblăm la fel.

17  Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi.

18  Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt (sînt) mulţi, care (cari) se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.

19  Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumenzeul lor este pântecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.

20  Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor (Mîntuitor) pe Domnul Isus Hristos.

21  El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Filipeni 4

1  De aceea, prea iubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi astfel tari în Domnul, prea iubiţilor!

2  Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul.

3  Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care (cari) au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt (sînt) scrise în cartea vieţii.

4  Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!

5  Blîndeţea (Blîndeța) voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.

6  Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (mulțămiri).

7  Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

8  Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

9  Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la (dela) mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10  Am avut o mare bucurie în Domnul, că, însfârşit, aţi putut să vă înoiţi iarăşi (iarăș) simţimintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.

11  Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit (mulțămit) cu starea în care mă găsesc.

12  Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

14  Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strîmtorarea mea.

15  Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o (nicio) Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” (în) afară de voi.

16  Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.

17  Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru.

18  Am de toate, şi sunt (sînt) în belşug. Sunt (Sînt) bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis (trimes), un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.

19  Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

20  A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.

21  Spuneţi sănătate fiecărui Sfânt în Hristos Isus. Fraţii, care (cari) sunt (sînt) cu mine, vă trimit (trimet) sănătate.

22  Toţi sfinţii vă trimit (trimet) sănătate, mai ales cei din casa Cezarului.

23  Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

 

 

Categorii

Lasa un comentariu