Poem Nuntă Nr.2

Trimis de Aneta Dagau, Arad

Descarca aici: POEM DE PASTE NR. 10

I.SĂ MERGEM SPRE IERUSALIM ( youtube: “Sa mergem spre Ierusalim – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

(:Să mergem spre Ierusalim

Oraşul păcii

Să mergem spre Ierusalim

Oraşul bucuriei:)

1.Multe haine pe jos au întins

Căci pe-acel drum trecea Isus

Ramuri de finic şi cântece

Ierusalimul oferea acestui Rege.

 

2.Multă lume îl aştepta

Niciodată n-a fost aşa

Toţi cântau cu dragoste:

“Binecuvântat este Regele ce vine”

 

 1. Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis:„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegaţi?”, să-i spuneţi aşa: „Pentru că Domnul are trebuinţă de el.”
 2. Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?”  Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.”
 3. Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Isus, călare deasupra.
 4. Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
 5. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”

 

 

 

 

 

 

II.ACUM EU MĂ DUC ( youtube: “Acum Eu ma duc – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Acum Eu mă duc la Cel ce m-a trimis

Iată întristarea inima v-a cuprins

Dar vă spun că vă este de folos

Să împlinesc tot ce în Scriptură e scris.

 

(:Mergem şi noi, Doamne, Doamne

Mergem şi noi oriunde mergi Tu 🙂

 

2.În noaptea aceasta unul dintre voi

Mă va da în mâinile duşmanilor mei

Duhul rău într-unul dintre voi va intra

Şi să mă vândă, aşa-l va îndemna.

 

(:Nu sunt chiar eu, Doamne, Doamne?

Nu sunt chiar eu din toţi cel mai rău? 🙂

 

3.Iată vine ceasul şi a şi venit

Când Mă veţi lăsa singur pe-acest pământ

Dar nu sunt singur pentru că Tatăl Meu

Dumnezeu din Cer cu mine e mereu.

 

(:Niciodată, Doamne, Doamne

Niciodată nu te vom părăsi 🙂

 

4.Apoi Domnul a fost dus de oameni răi

Să fie pe-o cruce rastignit pentru noi

Atunci am fugit toţi de Domnul cel Sfânt

De frică şi din neştiinţă ne-am lepădat.

 

Nu Îl cunosc, am strigat, am strigat

Nu Îl cunosc pe acest Isus!

Nu Îl cunosc, am strigat, am strigat

Nu Îl cunosc si ne-am lepădat.

 

 

 

 

 1. Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?” Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.
 2. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
 3. Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
 4. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus în numărul celor fărădelege.” Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”
 5. „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
 6. Drept răspuns, El le-a zis:„Cel ce a întins cu Mine mâna în blid acela Mă va vinde. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!”
 7. „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
 8. Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni.
 9. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este; să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.” Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult.
 10. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
 11. Isus a luat cuvântul şi le-a zis:„Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu, şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.”
 12. Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.LACRIMI, PLÂNS ŞI DURERE (youtube: “Lacrimi, plans si durere – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Lacrimi, plâns şi durere

E tot ce lumea ţi-a dăruit

Chinuri, oţet şi fiere

Doar pentru vina că ne-ai iubit

Pentru iertare, răscumpărare şi împăcare

El a venit.

 

Ref 1: Din slăvi divine şi pentru mine

Ca Miel de jertfă, Doamne te-ai dat

Crucea şi spinii, răni şi suspine

Răbdat-a Domnul să fiu salvat.

 

2.Râuri de apă vie, curg astăzi încă

Din jertfa Ta

Poarta spre veşnicie

E-acum deschisă, Aleluia

Căci orişicine, ce sincer vine, să se închine

Poate intra.

 

Ref 2: Şi pentru tine să ştii străine

Murit-a Isus nevinovat

Străpuns în cuie, El vrea să-ţi spuie

Că tot păcatul ţi l-a spălat.

 

3.Isus, o ce har mare

De la pierzare Tu ne-ai scăpat

Pace şi vindecare-n a tale rane

Noi am aflat.

Cu umilinţă, recunoştinţă şi cu credinţă

Viaţa ţi-am dat.

 

Ref 3: Mărire Ţie pentru vecie

Eroul slavei din Golgota

Cu Tine-n sfânta împărăţie

O, Domnul nostru ne-om bucura .

 

 

 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 2. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
 3. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 4. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 5. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
 6. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. a vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

 

IV.DIN CERUL PLIN DE SLAVĂ (youtube: “Din cerul plin de slava – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Din cerul plin de slavă Domnul Isus coboară

Din dragoste să moară pentru lumea-ntreagă

Se va-mplini Cuvântul, dar vai de sufletul

Prin care Domnul Isus morţii e dat.

 

Ref 1 : Acum unde eşti Iuda, Iuda, Iuda?

Doar ştie toată lumea care e soarta ta

Domnul este viu Iuda, Iuda, Iuda

Dar tu unde eşti Iuda? Pierdută-i viaţa ta!

 

2.Domnul Isus murind lumii a arătat

Că poate peste moarte să fie învingător

Şi cei care au crezut în Cuvântul Lui Sfânt

Au fost martiri, dar Isus n-a fost învins.

 

 

Ref 2 : Acum unde eşti Nero, Nero, Nero?

Doar ştie toată lumea care e soarta ta

Domnul este viu Nero, Nero, Nero

Cum vii sunt toţi aceia ucişi de mâna ta!

 

3.Din cerul plin de slavă curând Domnul coboară

Copiii să îşi cheme din această lume

Se va-mplini Cuvântul, fericit sufletul

Ne va fi când răsplata în cer vom lua.

 

Ref 3 :Nu va mai fi nici Iuda, nu va mai fi nici Nero

Nu va mai fi nici ura din inimile lor

Va fi numai iubirea, va fi numai iubirea

Va fi numai iubirea în vecii vecilor.

 

 1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.”
 2. Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt.
 3. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat.
 4. Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur.
 5. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.
 6. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

 

 

 V.ESTE VIU, ESTE VIU, ALELUIA! (youtube: “Este viu! Este viu! Aleluia! – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Este viu, este viu, Aleluia!

Domnul Isus e viu, Aleluia!

Sărbătoare e în toată lumea

Azi din morţi a-nviat nemurirea.

 

Ref:  (:Aleluia,aleluia

Aleluia, aleluia

Aleluia 🙂

 

 

2.Este viu, Domnul meu, Aleluia!

L-a văzut chiar cu ochii, Maria

Şi-n Numele Lui azi se împarte

Înviere la oricine crede.

 

 1. Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, şi altul la picioare.
 2. „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.
 3. „Femeie”,i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”
 4. Isus i-a zis:„Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!”

 

 

VI.SPUNEŢI TUTUROR: HRISTOS A ÎNVIAT! (youtube: “Spuneti tuturor: „Hristos a inviat!” – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Spuneţi tuturor: Hristos a înviat!

Ca biruitor, Hristos a înviat!

Moartea a învins, puterea ei a stins

(:Cel glorificat, Hristos a înviat! 🙂

 

2.Viaţă noi avem, Hristos a înviat!

Neînvinşi suntem, Hristos a înviat!

Domnul nostrum sfânt din recele mormânt

(:Viaţă-n veci ne-a dat, Hristos a înviat! 🙂

 

3.El a-nvins pe veci, Hristos a înviat!

Umbra morţii reci, Hristos a înviat!

El a triumfat, din morţi s-a ridicat

(:Fie lăudat, Hristos a înviat! 🙂

 

 1. Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis:„Pace vouă!”
 2. Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis:„Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”
 3. Şi, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.
 4. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis:„Aveţi aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor.
 5. Apoi le-a zis:„Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
 6. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis:„Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
 7. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”
 8. Apoi le-a zis:„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.
 9. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.

 

 

VII.AM FOST MÂNTUIŢI (youtube: “Fara bani – Corul de copii Micalaca (6.05.2013)” )

 

1.Am fost mântuiţi doar prin Isus

Şi născuţi din nou doar prin Isus

Şi trimişi de El venim la voi

Să fiţi salvaţi cum am fost şi noi.

 

Ne-a spus:

(:Fără bani, fără bani, aţi fost iertaţi

Fără bani vestea s-o daţi

Mergeţi şi spuneţi pe-ntregul pământ

C-am înviat din mormânt 🙂

 

2.Pe pământ şi-n cer doar prin Isus

Suntem fericiţi doar prin Isus

Şi trimişi de El venim la voi

Să fiţi salvaţi cum am fost şi noi.

 

 

Categorii

Lasa un comentariu