Poem: Învată-ne să ne rugăm

266f010e25fda0c6310dd5cc80fce3f4 Adriana Ardeu, bis Gloria, Arad

Descarca aici :POEMUL- invata-ne sa ne rugam

Cantece rugaciune

 


1 Timotei 2:1 ,,Vă indemn dar, inainte de toate să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii.’’

Romani 12:12 ,,Bucurati-vă in nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiti in rugăciune.’’

Efeseni 6:18: „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

      Romani 8:26 ,,…Căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.’’

–––––––––                                                                                                                                                                     Ioan 4:23,,Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când inchinătorii adevărati se vor închina Tatălui in duh şi în adevăr; fiindcă astfel de Închinători doreşte Tatăl.

–––––––––                                                                                                                                                                       Ioan 4:24 Dumnezeu este Duh şi cine se inchină Lui, trebuie să I se inchine în duh şi in adevăr.’’

–––––––––                                                                                                                                                                          Iacov 5:14-16: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţăva mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

––––––––-                                                                                                                                                                  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

–––––––––-                                                                                                                                                               2 Corinteni 13:7,9 ,,Totuşi, ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău…ci ca să faceti ce este bine. Şi ne rugăm pentru desăvârşirea voastră.

–––––––––-                                                                                                                        Matei 5:44 ,,Dar eu vă spun: iubiti pe vrăjmaşii voştri, binecuvântati pe cei ce blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.’’

–––––––––-                                                                                                                                                         Luca 6:28 ,,Binecuvântaţi pe cei ce vă bleastămă; rugati-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.’’

–––––––––-                                                                                                                                                                  Matei 26:41 ,,..Vegheati şi rugati-vă ca să nu cădeţi in ispită;’’

–––––––––                                                                                                                                                             Marcu 13:35 ,,vegheati dar, pentru ca nu ştiţi când va veni stăpânul casei…. Temeti-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheati!’’

___________________                                                                                                                                                    Luca 10: 2 Mare este secerişul, putini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.

––––––––––                                                                                                                                                               Matei 6:5,6  (,,Cînd vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii) ….Ci tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

––––––––––-                                                                                                                                                              Filipeni 4:6-7:  „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

––––––––––                                                                                                                                                                               1 Ioan 5:14-15 ,,Îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva  după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.’’

––––––––––                                                                                                                                                                            Ioan 16:24 Până acum nu aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

––––––––––                                                                                                                                                              Ioan 14: 13-14: ” Si orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.” „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

 

––––––––––                                                                                                                             Matei 7:7:  „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.”

 

–––––––––-                                                                                                                  Ieremia 33:3 ..Cheamă-mă şi-ti voi răspunde şi iti voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.’’

 

–––––––––-                                                                                                                                                 Psalmi 91:15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.

–––––––––                                                                                                               Matei 21:21-22 ,,Drept răspunS, Isus le-a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă aveţi credinţă şi nu vă veţi indoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia;

––––––––-                                                                                                                             ….ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia:,, Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’’, se va face. Tot ce veţi cere cu credintă, prin rugăciune, veţi primi.’’

––––––––                                                                                                                         Ioan 15:7 ,, Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămăn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

–––––––––-                                                                                                 

   (1 Petru 3,12)„Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.” 

–––––––––––––                                                                                                                                                                                                         Psalmi 65:2
Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine.

––––––––-                                                                                                                    Luca 11:1 Într’o zi, Isus Se ruga într’un loc anumit. Cînd a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I -a zis: ,,Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.„ El le -a zis: Iată dar cum trebuie să vă rugaţi:

 

(Toţi),,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt. Pînea noastră cea de toate zilele  dă-ne -o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

Categorii

Lasa un comentariu