Poem Nuntă Nr.2

Pentru cei ce doresc sa se pregateasca din timp pentru concurs, acestea sunt subiecteledin care  se va da urmatorul concurs. Domnul sa vabiecuvinteze!

Cărţile biblice

 • copii şi adolescenţi:

  cls II-III – Genesa, 2 Ioan

  cls IV-V – Genesa, 2 Tesaloniceni

  cls VI-VII – Genesa, 1 Tesaloniceni

  cls VIII-IX – Genesa, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni

  cls X-XI – Genesa, 1 Tesaloniceni, Eclesiastul

• tineri şi adulţi:

– cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie – Genesa, 1 Tesaloniceni, Eclesiastul

  25 de ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat –  Genesa, 1 Tesaloniceni, Cântarea Cântărilor

 

Versetele biblice de memorat

• copii şi adolescenţi:

  cls II-III:

– Isaia 3:10 Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui.

– Ioan 2:25 Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fi indcă El însuşi ştia ce este în om.

– Ieremia 31:34 Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!“ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

– Luca 6:36 Fiţi, deci, milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.

– Ioan 15:12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

– 1 Corinteni 4:20 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

– Exod 2:25 Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.

– 1 Samuel 2:26 Tânărul Samuel creştea mereu, şi era plăcut Domnului şi oamenilor.

– Psalmii 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

– Proverbe 15:10 Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri.

– cls IV-V:

– Ioan 17:26 Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca

dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fi e în ei, şi Eu să fi u în ei.“

-Fapte 10:43 Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“

-1Ioan 3:5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

-2Timotei 2:15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fi e ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

     -Romani 12:9 Dragostea să fi e fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.

-Exod 19:5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi  ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;

-Numeri 23:19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fi u al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?

-Romani 12:12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

-Psalmi 55:22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

-Proverbe 15:15 Toate zilele celui nenorocit Sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

– cls VI-VII:

-Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

-Isaia 32:17 Lucrarea neprihănirii va fi  pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.

-Galateni 6:9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

-Matei 7:13 Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi Sunt cei ce intră pe ea.

-Ioan 12:25 Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică.

-Exod 20:2-3 „Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.

-Rut 2:12 Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fi e deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!“

-Fapte 24:16 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

-Psalmi 119:5 O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!

-Proverbe 18:10 Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.

– cls VIII-IX:

-Ioan 15:7 Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

-Matei 23:12 Oricine se va înălţa, va fi  smerit; şi oricine se va smeri, va fi  înălţat.

-1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

-1 Corinteni 13:12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

-Deuteronom 5:32 Luaţi seama, deci, să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga.

-Ezra 7:10 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

-Romani 2:13 Pentru că nu cei ce aud Legea, Sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi  socotiţi neprihăniţi.

-Evrei 12:6 Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fi u pe care-l primeşte.“

-Psalmi 93:5 Mărturiile Tale Sunt cu totul adevărate; sfi nţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.

-Proverbe 18:13 Cine răspunde fără să fi  ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.

– cls X-XI:

-Ieremia 33:3 „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.

-Isaia 59:1-2 Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte!

-Iona 2:9 Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. mântuirea vine de la Domnul.“

-Fapte 10:43 Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“

-Coloseni 3:25 Căci cine umblă cu strîmbătate, îşi va primi plata după strîmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.

-2 Timotei 1:9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare Sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după Hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

-Tit 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea

Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,

-Evrei 13:6 Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?“

-Psalmi 111:10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.

-Proverbe 3:11-12 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!

• tineri şi adulţi:

  cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie:

-Psalmi 117:1-2 Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

-2 Cronici 30:9 Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voştri şi fi ii voştri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi, şi se vor întoarce în ţară. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv şi îndurător, şi nu-Şi va întoarce Faţa de la voi, dacă vă întoarceţi la El.“

-Ioan 14:21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi  iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.“

-Fapte 17:30-30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…“

-Romani 7:18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în fi rea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să- l fac.

-Evrei 10:39 Noi însă nu Suntem din aceia care dau înapoi ca să se peardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufl etului.

-1 Ioan 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu“ şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede?

-1 Samuel 2:3 Nu mai vorbiţi cu atâta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele Sunt cântărite de El.

-Psalmi 110:3 Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfi nte, ca din sînul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

-Proverbe 10:16 Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat.

– 25 de ani împliniţi după 1 septembrie-nelimitat:

-Iacov 5:7-8 Fiţi, deci, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi tîrzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

-Deuteronom 7:12 Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.

-1 Regi 2:3 Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui, şi păzind legile Lui, poruncile Lui, Hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui

Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce,

-Fapte 2:38-39 „Pocăiţi-vă“ le-a zis Petru „şi fi ecare din voi să fi e botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce Sunt departe acum,

în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“

-Romani 1:16-17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fi indcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“

-2 Timotei 2:19 Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce Sunt ai Lui“; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!“

-Evrei 13:15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.

-1 Samuel 2:10 Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor; Domnul… va judeca marginile pământului. El va da Împăratului Său putere, şi El va înălţa tăria…… Unsului Lui“.

-Psalmi 101:2 Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine?

Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele.

-Proverbe 20:11 Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi  curată şi fără prihană.

 

Categorii

Lasa un comentariu