Talantul în Negoţ – Bibliografie – Descarca
Talantul în Negoţ – 1 timotei 1-6 – Descarca

Cărţile biblice:
– cls Prescolari – I – Luca, Daniel capitolele 1-6
– cls II-III – Luca, Daniel capitolele 1-6
– cls IV-V – Luca, Daniel capitolele 1-6, Iuda
– cls VI-VII – Luca, Isaia capitolele 1, 53, 55, 58, Tit
– cls VIII-IX – Luca, Proverbe capitolele 13-18, II Ioan
– cls X-XI – Luca, Iacov, Psalmi (cartea III) capitolele 73-89
– cls XII – 25 ani- Luca, Iacov, Psalmi (cartea III) capitolele 73-89
– 25+: Luca, Iacov, Psalmi (cartea III) capitolele 73-89
Versetele biblice de memorat:
Prescolari – cls. I:
-Marcu 9:23 – Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!“… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!“
-Efeseni 6:1 – Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
-Proverbe 27:2 – Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.
-Ioan 14:18 – Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
-Evrei 8:12 – Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.
-Exod 15:18 – Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.
-Deuteronom 18:13 – Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.
-1 Timotei 2:5 – Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.
-Psalmi 116:1 – Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
-Proverbe 10:27 – Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi.
Cls II-III:
-Marcu 9:23 – Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!“… Toate lucrurile sunt cu putinţă celuice crede!“
-Efeseni 6:1 – Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
-Proverbe 27:2 – Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.
-Ioan 14:18 – Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
-Evrei 8:12 – Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.
-Exod 15:18 – Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.
-Deuteronom 18:13 – Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.
-1 Timotei 2:5 – Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
-Psalmi 116:1 – Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
-Proverbe 10:27 – Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi.
Cls IV-V:
-Ioan 3:18 – Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
-Romani 12:20 – Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi
cărbuni aprinşi pe capul lui.“
-2 Corinteni 10:17-18 – Ci „oricine se laudă, să se laude în Domnul.“ Pentru că nu cine se laudă singur, va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.
-Matei 6:8 – Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.
-2 Samuel 22:21-22 – Domnul mi-a răsplătit după nevinovăţia mea, mi-a făcut după curăţia mânilor mele; căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut
vinovat faţă de Dumnezeul meu.
-Habacuc 3:18 – eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
-Geneza 8:22 – cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!
-Exod 4:12 – Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.
-Psalmi 4:6 – Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?“ Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!“
-Proverbe 23:26 – Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.
Cls VI-VII:
-Faptele Apostolilor 10:43 – Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.
-Ioan 15:8 – Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit;
şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
-Coloseni 3:15 – Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
-Romani 6:11 – Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
-Judecători 6:12 – Îngerul Domnului i S-a arătat, şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!“
-2 Samuel 22:47 – Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele.
-1 Corinteni 1:27 – Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
-Exod 32:29 – Moise a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!“
-Psalmi 18:1-2 – „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în
care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!
-Proverbe 24:21 – Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!
Cls VIII-IX:
-2 Petru 3:9 – Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii;
ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
-Evrei 13:6 – Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?“
-Deuteronom 30:4 – Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul, Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute.
-1 Regi 8:57-58 – Domnul, Dumnezeul nostru, să fie cu noi, cum a fost cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui, şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinţilor noştri!
-1 Timotei 6:12 – Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
-Efeseni 4:25 – De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“ pentru că suntem mădulare unii altora.
-Efeseni 4:29 – Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
-Ioan 1:15 – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine, este înaintea mea, pentru că era
înainte de mine“.
-Psalmii 25:5 – Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!
-Proverbele 19:5 – Martorul mincinos nu ramâne nepedepsit, și cel ce spune minciuni nu va scăpa.
Cls X-XI:
-Deuteronom 4:31 – căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.
-2 Petru 1:5-7 – De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
-Coloseni 2:10 – Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.
-1 Petru 1:13 – De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţivă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.
-Eclesiastul 9:8 – Hainele să-ţi fi e albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap.
-1 Samuel 12:22 – Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât… să facă din voi poporul Lui.
-Romani 5:8 – Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
-Filipeni 2:13 – Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
-Psalmii 20:1-2 – Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimeată ajutor din locaşul Său cel Sfânt, şi să te sprijinească din Sion!
-Proverbele 10:9 – Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol.
Cls XII– 25 ani
-Deuteronom 7:9 – Să ştii, deci, că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
-Ioan 16:3 – Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
-2 Corinteni 4:6 – Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric“ ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.
-1 Samuel 15:22 – Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-detot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
-Eclesiastul 12:13 – Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria
oricărui om.
-1 Cronici 29:11 – A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai pesus de orice!
-Iov 5:7 – Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
-Fapte 17:24-25 – Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâni. El nu este slujit de mâni omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
-Psalmii 45:1 – Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic:
„Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!“ Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
-Proverbele 22:1 – Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.
-1 Regi 8:56 „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit.
-Evrei 9:28 – tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.
-Exod 15:11 – Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?
-Deuteronomul 28:13 – Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini.
-Romani 8:38-39 – Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (sau: zidire), nu vor fi în stare să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
-Iov 33:14-15 – Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul; dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.
-Osea 10:12 – Sămănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să plouă mântuire.
-Maleahi 3:16 – Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul;
Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.
-Psalmii 34:18-19 – Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
-Proverbele 29:15 – Nuiaua si certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale.

Categorii

Lasa un comentariu