Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
18-25 ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Iacov în epistola sa ne spune: Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred și Îl laudă
pe Dumnezeu. Iacov 2:19
2. A Isus când a ajuns în casa fruntaşului Iair, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână pe fetiţă
şi a strigat cu glas tare: Fetiţo scoală-te! . Luca 8:54
3. A Psalmistul afirmă că omul Îl laudă pe Dumnezeu chiar şi în mânia lui, atunci când Dumnezeu se îmbracă
cu toată urgia Sa. Ps. 76:10
4. A Iacov ne spune că fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Iacov 1:14
5. A Isus a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
Luca 18:16
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cui spune Isus: Vai de voi, …!, pentru că umblau după scaunele dintâi la sinagogi și le plăcea ca lumea să le facă
plecăciuni în pieţe?
a. Cărturarilor
b. Învăţătorilor Legii
c. Fariseilor Luca 11:43
2. Cui a zis Isus: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”?
a. unui orb
b. unui lepros
c. unui slăbănog Luca 5:18,20
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El
Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.
a. fruntaşii Luca 23:35
b. ostaşii
c. un tâlhar
4. Psalmistul ne spune: Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea …
a. îşi dau bineţe
b. se sărută Ps. 85:10
c. aduc izbăvirea
5. Iacov le spune destinatarilor epistolei sale să privească ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări, ca
unii care ştiu că încercarea credinţei lor lucrează:
a. răbdare Iacov 1:2,3
b. dragoste
c. mila
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e Salem a. anii de odinioară Ps. 76:2
2 a zilele de demult b. pământul Ps. 77:5
3 b cerurile c. pacea Ps. 89:11
4 c dreptatea d. Hermonul Ps. 85:10b
5 d Taborul e. Sion Ps. 89:12b
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Psalmistul face următoarea declaraţie: Dumnezeule, căile Tale sunt
sfinte Ps. 77:13a
2. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Leprosul care s-a întors, după ce a fost vindecat şi i-a mulţumit lui Isus era:
samaritean Luca 17:15,16
5. Iacov ne spune că roada neprihăniri este semănată în pace pentru cei ce fac:
pace Iacov 3:18
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Iacov le scrie destinatarilor epistolei sale: Mai pe sus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi:
a. nici pe cer Iacov 5:12a
b. nici pe pământ
c. nici cu vreun altfel de jurământ
2 Psalmistul ne spune că temelia scaunului de domnie a lui Dumnezeu este:
a. dreptatea Ps. 89:14a,97:2
b. credincioșia
c. judecata
3. Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.
Împreună cu El erau cei doisprezece ucenici şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de
boale, printre care era şi:
a. Maria, zisă Magdalina din care ieşiseră şapte draci Luca 8:1-3
b. Susana
c. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Proverbe 17:1
Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!
17 cuv 0,53p/cuv
2. Eclesiastul 12:13
Să ascultăm dar (deci) încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricărui om.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Iov 5:7
Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
14 cuv 0,64p/cuv
Categorii

Lasa un comentariu