Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 10-11
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A După ce a fost dat jos de pe cruce, trupul lui Isus a fost înfăşurat într-o pânză de in. Luca 23:53
2. A Iacov ne spune următorul lucru: Ești ispitit când ești atras de pofta ta însuți și momit. Iacov 1:14
3. A Psalmistul afirmă: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. Ps. 82:1
4. A Iacov în epistola sa spune următoarele cuvinte: Supuneţi-vă dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului și el
va fugi de la voi. Iacov 4:7
5. A Când a fost răstignit Isus a zis următoarele cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! Luca 23:33,34
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Evangheliei lui Luca, îngerul Gavril îi spune Mariei că va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu căruia îi
va pune numele:
a. Emanuel
b. Emanuil
c. Isus Luca 1:31
2. Pe unde a trecut Isus înainte de a intra într-un sat unde a fost întâmpinat de zece leproşi?
a. printre Capernaum şi Ierusalim
b. printre Samaria şi Ierusalim
c. printre Samaria şi Galilea Luca 17:11,12
3. Cine s-a sculat să ispitească pe Isus zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?
a. un învăţător al Legii Luca 10:25
b. un fariseu
c. un saducheu
4. Psalmistul ne spune că: Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipsește de nici un
bine pe cei ce duc o viaţă:
a. cumpătată
b. fără prihană Ps. 84:11
c. plăcută Domnului
5. Iacov ne spune în epistola sa, că orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia
omului nu lucrează:
a. neprihănirea lui Dumnezeu Iacov 1:19,20
b. răbdarea lui Dumnezeu
c. dragostea lui Dumnezeu
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e necaz a. miere din stâncă Ps. 81:7
2 a cel mai bun grâu b. loc plin de izvoare Ps. 81:16
3 d Sisera c. orfanului Ps. 82:9
4 b Valea Plângerii d. Iabin Ps. 84:6
5 c celui slab e. locul tainic al tunetului Ps. 82:3
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine dorea să-l vadă pe Isus făcând o minune?
Irod Luca 23:8
2. Păstorii când au hotărât să meargă la Betleem să vadă ce li s-a spus şi ce le-a făcut cunoscut Domnul, au găsit pe
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în:
iesle Luca 2:16,17
3. Iacov afirmă că mila biruieşte:
judecata Iacov 2:13a
4. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie în zilele marilor preoţi:
Ana şi Caiafa Luca 3:2
5. Asaf afirmă într-un psalm: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara:
Egiptului Ps. 81:10
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, și să vindece boalele,
apoi i-a trimis să:
a. propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu Luca 9:1,2
b. să proorocească
c. să tămăduiască pe cei bolnavi
2 Iacov afirmă că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui:
a. va acoperi o sumedenie de păcate Iacov 5:20
b. va primi cununa vieţii
c. va mântui un suflet de la moarte
3. Ce a făcut unul din cei zece leproşi (care era samaritean), când s-a văzut vindecat?
a. s-a întors, slăvind pe Dumnzeu cu glas tare Luca 17:15,16
b. s-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus
c. I-a mulţumit lui Isus
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Eclesiastul 9:8
Hainele să-ţi fie albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap.
15 cuv 0,6p/cuv
2. Proverbe 10:9
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi.
22 cuv 0,41p/cuv
Categorii

Lasa un comentariu