Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 6-7
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Pavel îl îndeamnă pe Tit să sfătuiască pe tineri să fie cumpătaţi. Tit 2:6
2. A Unul din răspunsurile pe care le-a dat Domnul Isus când a fost ispitit de Diavol a fost: „Este scris: omul nu va
trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Luca 4:4
3. F Din cele cinci pâini înmulţite, din care au mâncat aproape cinci mii de bărbaţi s-au ridicat unsprezece coșuri
pline cu fărâmiturile rămase. Luca 9:14,17
4. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
5. A Isaia a scris următoarele cuvinte: Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-L, câtă vreme este
aproape. Isaia 55:6
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pavel i-a spus lui Tit ca atunci când va trimite la el pe Artema sau Tihic, să se grăbească să meargă la el în:
a. Corint
a. Nicopoli Tit 3:12
c. Efes
2. Sutaşul care a trimis pe nişte bătrâni ai iudeilor la Isus să-L roage să vină să-i vindece robul la care ținea foarte
mult, era din:
a. Ierihon
b. Capernaum Luca 7:1-3
c. Ierusalim
3. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuiește-ne și pe
noi!”?
a. un fruntaş
b. un ostaş Luca 23:39
c. un tâlhar
4. Isus a zis: Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va …
a. câştiga
b. salva
c. mântui Luca 9:24
5. Domnul Isus a spus că nu i se va ierta cui va:
a. vorbi împotriva Fiului omului
b. huli împotriva Duhului Sfânt Luca 12:10
c. vorbi împotriva Legii lui Moise
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c jertfă pentru păcat a. judecată Isaia 53:10
2 a apăsare b. zgură Isaia 53:8
3 e căpetenii ale Sodomei c. sămânță de urmași Isaia 1:10
4 d grăsimea vițeilor d. sângele taurilor Isaia 1:11
5 b argint e. popor al Gomorei Isaia 1:22
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În epistola adresată lui Tit, Pavel spune: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost
arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate şi … .
evlavie Tit 2:11,12
2. Care a fost primul ucenic care a mers la mormântul lui Isus ca să se convingă că Isus nu mai era în mormânt,
conform evangheliei lui Luca?
Petru Luca 24:12
3. Cine a ales pe cei doisprezece apostoli?
Isus Luca 6:13
4. Care sunt cei doi bărbaţi care au stat de vorbă cu Isus atunci când i s-a schimbat înfăţisarea feţei ? (numele lor)
Moise şi Ilie Luca 9:29,30
5. Când Isus era pe cruce, ostaşii îşi băteau joc de El, se apropiau şi Îi dădeau:
oţet
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Isaia în una din proorociile despre Isus ne spune că:
a. era străpuns pentru păcatele noastre
b. era zdrobit pentru fărădelegile noastre Isaia 53:5
c. prin rănile Lui suntem tămăduiţi
2. Pe vremea căror împăraţi ai lui Iuda a proorocit Isaia?
a. Manase
b. Amon Isaia 1:1
c. Iosia
3. Pavel în epistola adresată lui Tit spune că episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie:
a. să fie primitor de oaspeţi
b. să nu fie lacom de câştig mârşav Tit 1:7,8
c. să fie cumpătat
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. 2 Samuel 22:47
Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele,
15 cuv 0,6p/cuv
2. Ioan 15:8
Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
18 cuv 0,5p/cuv
3. Fapte 10:43
Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.
16 cuv 0,56p/cuv
Categorii

Lasa un comentariu