th (6)

   Duratӑ: 3 min;

    Material necesare: douӑ gӑleti,un numar egal de mingi pentru fiecare echipa, un teren marcat cu cȃte douӑ linii pentru fiecare echipӑ,liniile fiind trasate la distanţe de cel puţin 5 metri;

    Desfӑşurare:

Un membru al fiecarei  echipe stӑ cu cȃte o gӑleatӑ ȋntr-un capӑt al terenului, iar ceilalţi membri  stau la linie ȋn celalalt capӑt. Cȃnd  se dӑ startul , ei vor arunca pe rȃnd mingiuţe (ȋmpӑrţite ȋn numӑr egal la fiecare echipӑ) stȃnd cu spatele cӑtre cel cu gӑleata, iar acesta va trebui sӑ le prindӑ.

Dacӑ  se ajung mai multe mingi de persoanӑ , fiecare membru al echipei mai are dreptul sӑ mai arunce mingi pȃnӑ se terminӑ timpul. Dacӑ nu sunt destule mingi, se poate ca fiecare aruncӑtor sӑ alerge ȋn teren dupӑ mingea care nu a fost prinsӑ ȋn gӑleatӑ şi sӑ arunce din nou cȃnd ȋi vine rȃndul.  Mediatorul va stabili laȋnceputul jocului care variantӑ o vor pune ȋn practicӑ. Copilul care ţine gӑleata nu are voie sӑ ridice de jos mingile pe care nu le-a prins.

Cȃnd cele 3 minute expirӑ, mediatorul jocului va striga ,,stop joc” şi va verifica nr de mingi din gӑleata fiecӑrei echipe. Cȃştigӑ echipa care are cele mai multe mingi in gӑleatӑ.

Categorii