Bibliografia pentru concursul biblic „Talantul în negoț clasic” 2018

 biblia-santa-46160descarca aici: Bibliografia-clasic-2018 ok

Cărţile biblice:

clasele 2-3:1 Samuel, 2 Samuel, Iuda

clasele 4-5:1 Samuel, 2 Samuel, 1Petru

clasele 6-7:1 Samuel, 2 Samuel, Filipeni

clasele 8-9:1 Samuel, 2 Samuel, Galateni

clasele 10-11: 1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

18-25 ani:1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

25+ ani:1 Samuel, 2 Samuel, Evrei

Versetele biblice de memorat:

 

– clasele2-3:

-Ioan 15:7 –Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.(20 cuv)

-Luca 10:5 –În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: „Pacea să fie peste casa aceasta!“(14 cuv)

-Exodul 15:8-La suflarea nărilor Tale s-au îngrămădit apele, S-au ridicat talazurile ca un zid, Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.(20 cuv)

-Matei 5:8 –Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!(12 cuv)

-Romani 12:10 –Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.(15 cuv)

-1Corinteni 13:13 –Acum, deci (dar), rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.(17 cuv)

-Efeseni 4:5 –Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.(11 cuv)

-1Ioan 4:8 –Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că (pentrucă)Dumnezeu este dragoste.(11 cuv)

-Psalmii 128:1-Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!(12 cuv)

-Proverbele 11:1 –Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.(11 cuv)

 

– clasele 4-5:

-Isaia 65:24 –Înainte ca să cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!(17 cuv)

-Marcu 10:31 –Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.(21 cuv)

-Romani 12:9 –Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.(14 cuv)

-1Corinteni 15:57 –Dar mulţumiri (mulțămiri) fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru IsusHristos!(15 cuv)

-Efeseni 5:9 –Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.(12 cuv)

-1Ioan 2:9 –Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.(17 cuv)

-Apocalipsa 3:11-Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.(13 cuv)

-Iacov 1:27 –Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.(27 cuv)

-Psalmii 47:1-Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! (11 cuv)

-Proverbele 14:23 –Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. (13 cuv)

 

– clasele 6-7:

– 2Timotei 2:13 –Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.(13 cuv)

-Luca 11:13 –Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!(30 cuv)

-Daniel 11:32 –Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şivor face mari isprăvi.(18 cuv)

-Mica 6:8 –Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la (de la) tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?“(28 cuv)

-Romani 14:8 –Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.(23 cuv)

-1Corinteni 1:18 –Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.(26 cuv)

-Efeseni 4:29 –Niciun (Nici un) cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, dupăcum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.(25 cuv)

-Marcu 16:15-16 –Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.”(31 cuv)

-Psalmii 27:1-Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (21 cuv)

-Proverbele 21:6 –Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.(16 cuv)

 

– clasele 8-9:

– Matei 12:50 –Căci oricine face voia Tatălui Meucare este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.(17 cuv)

-Luca 8:18 –Luaţi seama, dar (deci), la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celuice n-are, i se va lua şi ce i se pare că are.(30 cuv)

-1Ioan 1:5 –Vestea pe care am auzit-o dela (de la)El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.(23 cuv)

-Apocalipsa 1:8 –Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul“  zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.(23 cuv)

-Genesa 28:15 –Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.(32 cuv)

-1Timotei 5:18 –Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate“; şi:„Vrednic este lucrătorul de plata lui.“(18 cuv)

-Iacov 1:12 –Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce (după ce) a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.(24 cuv)

-Leviticul 25:17–Niciunul (Nici unul) din voi să nu înşele, deci, pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeul tău; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.(13 cuv)

-Psalmii 22:24 –Căci Elnici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.(24 cuv)

-Proverbele 16:3 –Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.(10 cuv)

 

 

– clasele 10-11:

– Marcu 9:37-„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.“(33 cuv)

-Habacuc 1:13 –Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci, când cel rău mănâncă pe cel maineprihănit decât el?(39 cuv)

-1Ioan 5:3-4 –Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentrucă (pentru că) oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.(33 cuv)

-Apocalipsa 22:17 –Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi celui ce (celuice) îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!(26 cuv)

– Iov 7:1 –Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.(19 cuv)

– Tit 2:11-12 –Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,(36 cuv)

– Ioel 2:21 –Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!(13 cuv)

– Leviticul 19:37 –Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul.“(16 cuv)

– Psalmii 32:5 –Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am  zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!“ Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.(24 cuv)

– Proverbele 16:18 –Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii.(9 cuv)

 

– 18-25 ani:

-Deuteronom 6:6-7– Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca încălătorie, când te vei culca şi când te vei scula.(45 cuv)

-Genesa 2:18 –Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.“(20 cuv)

-Apocalipsa 21:4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă (pentrucă) lucrurile dintâi au trecut.“(28 cuv)

-Exod 34:10 –Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac un legământ. Voi face în faţa întregului poporminuni care n-au avut loc în nicio (nici o) ţară şi la niciun (nici un) neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului şi prin tine voi face lucruri înfricoşate.(44 cuv)

-Leviticul 19:2 –Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.(19 cuv)

-Isaia 1:17 –Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!(16 cuv)

-Faptele Apostolilor 10:42 –Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.(23 cuv)

-2Corinteni 7:10 –În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.(30 cuv)

-Psalmii 31:19 –O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!(33 cuv)

-Proverbele 13:11 –Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.(13 cuv)

 

– 25+ ani:

-Maleahi 3:9-10 –Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă  astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.(53 cuv)

-Deuteronom 32:39 –Să ştiţi, deci, că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt dumnezeu (în)afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.(37 cuv)

-Ioel 2:13 –Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru.Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite.(33 cuv)

-Apocalipsa 20:6 –Fericiţi şi sfinţi sunt (ceice) cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a douamoarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.(39 cuv)

-Osea 2:19-20 –Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul! (31 cuv)

-Daniel 4:35 –Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?“(33 cuv)

-Ieremia 17:5 –Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!(25 cuv)

-Apocalipsa 22:18-19 –Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela (de la) pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.(52 cuv)

-Psalmii 18:2 –Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!(27 cuv)

-Proverbele 19:18 –Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori.(12 cuv)

 

Categorii

Lasa un comentariu