Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
25+ ani
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Asaf afirmă într-un psalm: Eu (Dumnezeu) am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt, însă veți
muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” Ps. 82:6,7
2. F Ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce, după Evanghelia lui Luca, au fost: Tată, în mâinile Tale Îmiîncredințez
sufletul. Luca 23:46
3. A Iacov ne spune:  Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov 1:12
4. A Isus a spus: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip
nu va intra în ea. Luca 18:17
5. A Iacov în epistola sa afirmă: Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Iacov 4:8a
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a întrebat pe Isus ce înţeles are pilda semănătorului?
a. noroadele
b. fariseii
c. ucenicii Lui Luca 8:9
2. În ce an al domniei lui Tiberiu Cezar, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie?
a. al cinsprezecelea Luca 3:1
b. al optsprezecelea
c. al zecelea
3. Psalmistul ne spune: Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască:
a. pacea
b. slava Ps. 85:9
c. credincioşia
4. Iacov afirmă că cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în:
a. încercare
b. familia lui
c. lucrarea lui Iacov 1:25
5. Domnul Isus a spus ucenicilor pilda cu văduva care mergea la judecător, pentru a-i face dreptate în cearta cu
pârâșul ei, ca să le arate că:
a. trebuie să aibă milă
b. trebuie să se roage necurmat Luca 18:1-3
c. trebuie să facă mereu dreptate
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 d credință a. blândețea înțelepciunii Iacov 2:17
2 e smochin b. ascultători Iacov 3:12
3 a purtarea bună c. fără părtinire Iacov 3:13
4 b împlinitori d. fapte Iacov 1:22
5 c plină de roduri bune e. măsline Iacov 3:17
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Scrieţi numele a patru ucenici ai lui Isus conform evangheliei lui Luca. (numai patru)
Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip;
pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul
pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul Luca 6:14-16
2. Cum se numeşte persoana căreia Domnul Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul
lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”?
Zacheu Luca 19:8-10
3. În noaptea în care a fost vândut, Isus după ce s-a rugat a mers la ucenici pe care i-a găsit adormiţi de:
întristare Luca 22:45
4. Iacov ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă:
har Iacov 4:6
5. Iacov ne spune ca „da” al nostru să fie „da”; şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădem sub:
judecată Iacov 5:12b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Domnul Isus a spus că preacurveşte:
a. oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă Luca 16:18
b. oricine îşi ia o nevastă văduvă
c. cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei
2 Ce le spune Iacov destinatarilor epistolei sale să facă, pentru a fi vindecaţi?
a. mărturisiţi-vă unii altora păcatele Iacov 5:16
b. postiți unii pentru alții
c. rugaţi-vă unii pentru alţii
3. Psalmistul în unul din psalmi spune: El (Dumnezeu) a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit
părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște,
şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceștia:
a. să-şi pună încrederea în Dumnezeu Ps. 78:5-7
b. să nu uite lucrările lui Dumnezeu
c. să păzească poruncile Lui
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Deuteronom 28:13
Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini,
41 cuv 0,22p/cuv
2. Osea 10:12
Sămănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea
să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să plouă mântuire.
27 cuv 0,33p/cuv
3. Proverbe 14:1
Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mâinile ei.
14 cuv 0,64p/cuv
Categorii

Lasa un comentariu