Descarcă aici:

Memorare 2022 Matei 5-7

REGULAMENT-TN-Memorarea-Scripturii.docx

Matei 5

1 Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte şi, după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.

2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:

3„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

5 Ferice de cei blânzi, căci eivor moşteni pământul!

6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

8 Ferice de cei cu inima curată, căciei vor vedea pe Dumnezeu!

9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

12Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

13Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.

14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.

16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca eisă vadă faptele voastre bune şi să slăveascăpe Tatăl vostru, care este în ceruri.

17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

18 Căci adevărat vă spun, câtă vremenu vor (va) trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.

19Aşa că oricine(ori cine) va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

20Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întreceneprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun (nici un) chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

21Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricineva ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’

22Dar Eu vă spun că oricine (ori și cine) se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ vacădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

23Aşa că, dacăîţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,

24lasă-ţidarul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.

25Cautăde te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtăvreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă.

26Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.

27Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Sănu preacurveşti.’

28Dar Eu vă spun că oricine (ori și cine) se uităla o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.

29Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-lşi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

30Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

31S-a zis iarăşi: ‘Oricineîşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’

32Dar Eu vă spun că oricine(ori și cine) îşi va lăsa nevasta, (în) afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.

33Aţi mai auzit iarăşi căs-a zis celor din vechime: ‘Să nujuri strâmb; ci săîmplineştifaţă de Domnul jurămintele tale.’

34Dar Eu vă spun: Să nu juraţinicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunulde domnie al lui Dumnezeu;

35nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetateamarelui Împărat.

36Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.

37Felulvostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

38Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochipentru ochi şi dinte pentru dinte.’

39Dar Eu vă spun: Sănu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricuite loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt (celalt).

40Oricui (orișicui) vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şicămaşa.

41Dacă te sileştecineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.

42Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nuîntoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.

43Aţi auzit că s-a zis: ‘Săiubeşti pe aproapele tău şi săurăşti pe vrăjmaşul tău.’

44Dar Eu vă spun: Iubiţipe vrăjmaşiivoştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şirugaţi-vă pentru cei ce vă asuprescşi vă prigonesc,

45ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsarăsoarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţişi peste cei nedrepţi.

46Dacă iubiţinumai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşaşivameşii?

47Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţiivoştri, ce lucru neobişnuit(neobicinuit) faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?

48Voi fiţidar (deci) desăvârşiţi, după cumşi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

 

Matei 6

1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţivăzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri.

2Tu, dar, (deci), când facimilostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca (ca) să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

3Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta,

4pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

5Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurileuliţelor, pentru ca (ca) să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

6Ci tu, când te rogi, intrăîn odăiţa ta, încuie-ţiuşaşi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

7Când vă rugaţi, să nu bolborosiţiaceleaşi vorbe, ca păgânii, cărorali se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

8Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţitrebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.

9Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatălnostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;

10vie Împărăţia Ta; facă-sevoia Ta, precumîn cer şi pe pământ.

11Pâinea noastrăcea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;

12şi neiartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilornoştri13şinu ne duce în ispită, ci izbăveşte-nede cel rău. Căcia Ta este împărăţiaşi puterea şi slava în veci. Amin!’

14Dacăiertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

15Dar,dacănuiertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

16Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşisluţescfeţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

17Ci tu, când posteşti, unge-ţicapul şi spală-ţifaţa,

18ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

19Nu vă strângeţicomori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;

20cistrângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

21Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

22Ochiul este luminatrupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;

23dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!

24Nimeninu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt (celalt); sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt (celalt): Nuputeţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

25De aceea vă spun: Nuvă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?

26Uitaţi-văla păsările cerului: ele nici nu seamănă (samănă), nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şitotuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

27Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?

28Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;

29totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.

30Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţincredincioşilor?

31Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’

32Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţitrebuinţă de ele.

33Căutaţimai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

34Nu vă îngrijoraţi dar (deci) de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

 

Matei 7

1 Nujudecaţi, ca să nu fiţijudecaţi.

2Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şicu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.

3Dece vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?

4Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?

5Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

6Să nudaţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.

7Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şiveţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

8Căci oricine(ori și cine) cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

9Cineeste omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?

10Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?

11Deci, dacă voi, caresunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

12Tot cevoiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceastasunt cuprinse (este cuprinsă) Legea şi Prorocii.

13Intraţipe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şimulţi sunt cei ce intră pe ea.

14Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţăşipuţini sunt cei ce o află.

15Păziţi-văde proroci (prooroci) mincinoşi. Eivin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

16Îi veţicunoaşte dupăroadele lor. Culegoamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?

17Tot aşa, oricepom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

18Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.

19Oricepom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc.

20Aşa că după roadele lor îi veţicunoaşte.

21Nu oricine-Mi (orișicine-Mi) zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.

22Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-amprorocit (proorocit) noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’

23Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-văde la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’

24De aceea, pe oricine(orișicine) aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.

25A dat ploaia, au venit şuvoaiele (șivoaele), au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.

26Însă oricine (ori și cine) aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.

27A dat ploaia, au venit şuvoaiele (șivoaiele), au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit,şiprăbuşirea i-a fost mare.”

28După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimitede învăţătura Lui;

29căciEl îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

 

 

 

Categorii

Lasa un comentariu